O SCP Fondaciji

Čovečanstvo u svom trenutnom stanju je tu četvrt miliona godina, a ipak je samo poslednjih 4.000 bilo od ikakvog značaja.

Onda, šta smo radili blizu 250.000 godina? Zbijali smo se u pećinama i oko malih vatri, zaplašeni stvarima koje nismo razumeli. U pitanju je bilo više od objašnjavanja zašto je sunce izlazilo, to je bila misterija ogromnih ptica sa glavama ljudi i kamenja koje je skakalo u život. Tako smo ih nazvali "bogovima" i "demonima", preklinjali ih da nas poštede i molili se za spasenje.

Vremenom, njihov broj se srozavao i naš je rastao. Svet je počeo da ima više smisla kad je bilo manje stvari kojih se trebalo plašiti, a ipak neobjašnjeno nikad ne može istinski da ode, kao da univerzum zahteva apsurdno i nemoguće.

Čovečanstvo ne sme da se vrati skrivanju u pećinama. Niko drugi nas neće zaštititi i mi moramo da se zauzmemo za sebe.

Dok ostatak čovečanstva obitava na svetlu, mi moramo da stojimo u tami da bismo se borili sa njom, zadržali je i štitili je od očiju javnosti, da bi drugi mogli da žive u razumnom i normalnom svetu.
scp-logo-signature.png
Mi osiguravamo. MIi zadržavamo. Mi štitimo.

— Administrator


Iskaz Misije

Delujući tajno i širom sveta, Fondacija funkcioniše van nadležnosti, osnažena i sa poverenjem svake veće nacionalne vlade da će ispunjavati zadatak zadržavanja anomalnih objekata, entiteta i fenomena. Ove anomalije predstavljaju značajnu pretnju svetskoj sigurnosti, ugrožavajući je ili fizički ili psihički.

Fondacija deluje da bi održala normalnost tako da civilna populacija širom sveta može da živi i nastavi sa svojim svakodnevnim životima bez straha, nepoverenja ili sumnje u svoja lična uverenja i da bi održala ljudsku nezavisnost od vanzemaljskog, vandimenzionalnog i drugog vannormalnnog uticaja.

Naša misija je trostruka:

Obezbedi

Fondacija obezbeđuje anomalije sa ciljem sprečavanja da one padnu u ruke civilnih ili rivalnih agencija, kroz iscrpan nadzor i delujući da bi presrela takve anomalije prvom prilikom.

Zadrži

Fondacija zadržava anomalije sa ciljem sprečavanja da se njihov uticaj ili efekti prošire tako što premešta, prikriva ili rastavlja takve anomalije ili tako što suzbija ili sprečava javni prenos znanja o njima.

Zaštiti

Fondacija štiti čovečanstvo od efekata takvih anomalija kao i od anomalija samih do tog vremena kada budu bile ili potpuno shvaćene ili se nove teorije nauke mogu osmisliti na osnovu njihovih svojstava i ponašanja. Fondacija može i da neutralizuje ili uništava anomalije kao poslednju opciju, ako se utvrdi da su previše opasne da bi bile zadržavane.

Fondacijske operacije

Fondacijske prikrivene i tajne operacije se poduzimaju širom Zemljine kugle da bi se postigle naše primarne misije.

Specijalne Procedure Zadržavanja

Fondacija održava iscrpnu bazu podataka sa informacijama koje se odnose na anomalije koje zahtevaju Specijalne Procedure Zadržavanja, obično nazivane "SCP-evi". Primarna baza podataka Fondacije sadrži sažetke takvih anomalija i procedure za hitne slučajeve koje služe za održavanje ili ponovno uspostavljanje sigurnog zadržavanja u slučaju proboja zadržavanja ili sličnog događaja.

Anomalije mogu da zauzmu mnoge forme, bio to objekat, entitet, lokacija ili slobodno stajaći fenomen. Ove anomalije se kategorizuju u jednu od više Objektnih Klasa i ili se zadržavaju u jednoj od Fondacijinog mnoštva Sigurnih Ustanova ili su držane na licu mesta ako se relokacija proceni nemogućom.

Operaciona sigurnost

Fondacija deluje sa najvećim stepenom tajnosti. Sve osoblje Fondacije mora da se pridržava Nivoa Bezbednosnih Odobrenja kao i principa "znanje-po-potrebi" i kompartmentalizacije informacija. Osoblje koje se pronađe da krši sigurnosne protokole biće identifikovano, privedeno i podloženo disciplinarnim postupcima.

Rivalne agencije i Grupe od Interesovanja

Fondacija nije jedina organizacija sa znanjem o i sposobnosti da deluje na ili koristi anomalije. Dok neke od ovih Grupa od Interesa imaju slične ciljeve i možda sarađuju sa nama na problemima svetske sigurnosti, mnogo više njih je oportunitstističko i orijentisano ka profitu, težeći da prilagodi ili koristi anomalije za sopstvene ciljeve. Osoblje Fondacije je upućeno da se odnosi prema pojedincima iz takvih grupa sa sumnjom u svakom trenutku i saradnja sa takvim grupama bez jasne prethodne saglasnosti vođstva Fondacije će biti razlog za likvidaciju ili drugi disciplinarni postupak.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License