SCP-003
ocena: +1+x
SCP-003a-new.jpg

Krupan plan kola SCP-003

Predmet #: SCP-003

Objektna klasa: Euklid

Specijalne procedure zadržavanja: SCP-003 treba biti održavan na konstantnoj temperaturi ne manjoj od 35°C, a idealno na višoj od 100°C. Nijednom živom višećelijskom organizmu kategorije IV ili veće složenosti ne sme biti dozvoljeno da dođe u kontakt sa SCP-003.

U slučaju protpunog nestanka struje, ako SCP-003-1 počne da povećava svoju masu, dodeljeno osoblje mora svojom kožom dođe u kontakt sa SCP-003-1. Idealno, osoblje može da iskoristi svoju telesnu toplotu da vrati SCP-003-1 na temperaturu iznad one kritične; međutim, kontakt kožom mora biti održan čak i u slučaju da SCP-003 dostigne temperaturu aktivacije, i treba da traje najmanje dok SCP-003-1 potpuno ne dostigne svoju drugu fazu rasta.

Osoblje koje uđe u prostor zadržavanja SCP-003 mora prvo da bude pregledano za telesne parazite kategorije IV ili veće složenosti, i sterilizovano ako su takvi organizmi prisutni. Svo osoblje koje je došlo u fizički kontakt sa SCP-003-1 nakog toga odmah treba da se javi na sterilizaciju.

SCP-003-1 ne sme biti odvojena od SCP-003-2, osim u slučaju hitnih procedura opisanih iznad. Sve bitne promene u aktivnosti runa na SCP-003-2 (uključujući obrasce, frekvenciju i boju) trebaju biti prijavljene u roku od tri (3) sata. Prestanak aktivnosti runa smesta mora biti prijavljen. SCP-003-2 u svakom trenutku mora biti snabdevena napajanjem iz izvora označenog kao Generator 003-IX.

Opis: SCP-003 se sastoji iz dve povezane komponente različitog porekla, označene kao SCP-003-1 i SCP-003-2.

Čini se da je SCP-003-1 sastavljena od hitina, dlaka i noktiju nepoznate biologije, raspoređenih u konfiguraciju sličnu kompjuterskoj matičnoj ploči. Testiranje je otkrilo da SCP-003-1 predatira najraniju poznatu štampanu ploču za nekoliko hiljada godina. Smatra se da je SCP-003-1 svesna, ali nije aktivno opasna osim pod određenim uslovima.

SCP-003-1 je pronađena na kamenoj ploči, SCP-003-2, na kojoj trenutno boravi. Rune na SCP-003-2 nisu deo nijednog poznatog jezika, i emituju slabe obrasce treperećeg svetla.

SCP-003-2 je kontrolisana (nebiološkim) unutrašnjim kompjuterom, čija je sadržina većinom nedostupna zbog rizika od oštećenja SCP-003-2. SCP-003-2 je sposobna da ispušta kontrolisane emisije radijacije, uključujući toplotu, svetlost, i radijacije anomalne vrste. SCP-003-2 sadrži interni izvor napajanja anomalne prirode, koji je, čini se, počeo da gubi energiju nekoliko vekova pre pronalaska.

Smatra se verovatnim da je SCP-003-2 stvorena za svrhu zadržavanja SCP-003-1. Delimično protumačeni podaci dobijeni iz SCP-003-2 se možda odnose na prošli i/ili potencijalni budući događaj restrukturiranja LK klase izazvan od strane SCP-003-1.

SCP-003 je lociran od strane tima za daljinsko posmatranje SRV-04 Beta. Čini se mogućim da je SRV-04 Beta namerno kontaktiran od strane SCP-003-2. Druge organizacije su takođe bile upozorene na postojanje SCP-003, mogućno istim sredstvima. Uprkos ovoj aktivnosti, ne čini se da je SCP-003-2 svesna, na osnovu manjka reakcija na analizu i procedure M03-Glorije.

Kada temperatura SCP-003 padne ispod 35°C, obe komponente reaguju.

Prvo, SCP-003-1 ulazi u fazu rasta karakterizovanu eksponencijalnim povećanjem mase. Ovo stanje rasta se sastoji iz dve faze. U obe faze, SCP-003-1 delimično izdržava svoj rast preobraćanjem materije oko sebe, počev od bilo kog neorganskog materijala koji je okružuje, uključujući atmosferske elemente, potom neživog organskog materijala uključujući ćelije mrtve kože, dlaka, hitin, gleđ, keratin i druge biološke materijale.

Prva faza je uvek ista. SCP-003-1 prvo povećava svoju masu, onda poprima formu po obliku sličnu ophiuroid-u (zmijači) od petnaest metara u prečniku (uključujući nešto što se čini kao centralni procesor tri metra u prečniku). Formira čulne organe koji skeniraju svoju okolinu, i koji će delimično preobraćuju prostor oko sebe u neidentifikovanu anomalnu supstancu (Izgleda da je SCP-003-2 imuna na preobraćanje).

Druga faza opisuje promenu u rastu koja se dešava kada SCP-003 dođe u kontakt sa živim organskim materijalom; izgleda da SCP-003 koristi organski materijal kao "šablon" za sebe, i pokušava da komunicira sa organizmima koji se poklapaju sa početnim "šablonom" ili "šablonima".

U svojoj drugoj fazi, SCP-003-1 može da pauzira, uspori ili promeni svoj rast, i preobratiće neorganske i nežive organske elemente u funkcionalno slične strukture, dok će im anomalno izmeniti fizički sastav.

Dok je rast postojan u prvoj fazi, u drugoj fazi brzina rasta SCP-003-1 se smanjuje 20-90% dok god SCP-003-1 ostaje u kontaktu sa živom organskom materijom. Procenat se određuje na osnovu složenosti organizma /organizama u kontaktu sa SCP-003-1; čini se da SCP-003-1 posvećuje veliku količinu procesorske energije na analizu živog organskog materijala.

Tokom obe faze rasta SCP-003-1, SCP-003-2 ispušta nalete radijacije koji privremeno sprečavaju rast SCP-003-1, ili čine da se on preokrene kada se temperatura SCP-003-1 podigne iznad 100°C. Slične emisije radijacije su replicirane ili zabeležene anomalnim sredstvima.

Biologija SCP-003-1 je bila predmet obimnog izučavanja. Značajni elementi slični SCP-███, SCP-1512 i SCP-2756 su identifikovani, od kojih zadnja dva nemaju nemaju nikakvu dalju potvrđenu vezu sa SCP-003-1, i nikakve poznate veze jedno sa drugim, i od kojih nijedan nije potpuno shvaćen (tehnički, još manje su shvaćeni nego SCP-003, zahvaljujući obimnim međudisciplinarnim istraživanjima obavljenim na SCP-003 objektima). Za sada, nije predložena nijedna uverljiva analiza koja zadovoljavajuće objašnjava veze SCP-003-1 i ovih ili drugih SCP objekata, niti veze sa modernom tehnologijom pored izgleda (i potencijalne mimikrije pomoću nepoznatog mehanizma).

Dodatak 003-01: Postupajući na osnovu informacija sakupljenih lingvističkom analizom runa SCP-003-2 i komparativnom analizom podataka, istraživački tim M03-Glorija je uspeo da uspostavi vezu između SCP-003 i [PODACI IZBRISANI] radi analize funkcija. SCP-003-1 sada mora biti smatrana svesnom, i u svakom trenutku je treba držati minimalno 1 km od [PODACI IZBRISANI] i rezultirajućih "nusproizvoda".

Dodatak 003-02: Gubitak energije SCP-003-2 je pogoršan procedurama izvršenim od strane M03-Glorije. Po naređenju O5-10, M03-Glorija će nastaviti procedure.

Dodatak 003-03: Tokom procedura M03-Glorije, SCP-003-1 je udvostručila svoju masu i započela ubrzan strukturni rast. Temperatura je odmah vraćena na 100°C. Povećanje rasta i mase SCP-003-1 se nastavilo još 9 minuta i 6 sekundi, kada je proizveden neprekidan skok radijacije od strane SCP-003-2. Zauzvrat, SCP-003-1 se vratila u svoje normalno stanje za 3 minuta i 39 sekundi. Novi izrast se razložio u prašnjavi talog koji je prikupljen radi analize. SCP-003-1 i SCP-003-2 su obe prekinule svu primetljivu aktivnost. SCP-003-2 nije nastavila aktivnost dok nije priključena na eksterni izvor napajanja. Rune SCP-003-2 su sijale ravnomerno sivo i nisu nastavile normalnu aktivnost narednih tri (3) sata. Čini se da SCP-003-2 više nije u stanju da održi temperaturu prostora za zadržavanje iznad 35°C bez eksterne energije snadbevene Generatorima od 003-III do IX.

Dodatak 003-04: Procedura detaljno opisana u Dodatku 003-03 je ponovljena, i SCP-003-1 je ponovo ušla u stanje rasta. Posle 10 minuta i 13 sekundi, SCP-003-2 je ponovo proizvela neprekidni skok radijacije. Rast SCP-003-1 je stao na 36 sekund, i potom se nastavio svojim prethodnim tempom.

Po učetvorostručenju svoje mase, SCP-003-1 je formirala potpunu spoljašnju ljušturu i telo. Nakon što je, kako se čini, skenirala svoju okolinu i delimično je preobratila, SCP-003-1 je potom pobegla iz zadržavanja, ušla u galeriju za nadgledanje gde su devet članova M03-Glorije bili prisutni. Po fizičkom kontaktu sa članovima tima, SCP-003-1 ih je obuhvatila brzo rastućim udovima i zaustavila rast na 15 minuta. SCP-003-1 je potom nastavila rast, i preuredila komponentne delove centra svoje forme u oblik ženskog humanoida visokog tri metra, pomerajući periferne "pipke" da pretežno izlaze iz novonastale "kose" i kičme SCP-003-1. SCP-003-1 je potom proizvela proste vokalizacije u očiglednom početnom pokušaju da komunicira sa istraživačima. [PODACI IZBRISANI]

Nepoznata ličnost je prišla ugroženom prostoru za zadržavanje u pratnji celog tima agenata. Ta ličnost je tvrdila da postupa po naređenjima O5-10 i pokušala je da komunicira sa SCP-003-1. [PODACI IZBRISANI]

Nakon ovog incidenta, agent Džekson iz M03-Glorije je uspešno vratio napajanje SCP-003-2 i aktivirao rezervne generatore da bi vratio temperaturu na 100°C. SCP-003-1 se vratila u svoje normalno stanje za 21 minut i 7 sekundi, i uspešno je vraćena u zadržavanje bez incidenta.

Kasnije je utvrđeno da devet članova M03-Glorije na koje je uticao SCP-003-1 nisu fizički povređeni, i da su bez preostalih efekata osim psihološke traume. Preobraćeni materijali bivšeg prostora za zadržavanje SCP-003 se nisu razložili i trenutno su pod analizom.

Dodatak 003-05: Imajući u vidu prošli incident, O5-10 je uklonjen iz O5 Veća zajedničkom odlukom O5-██, O5-██, i O5-██. Procedure M03-Glorije su suspendovane na neodređeno vreme.


== POTREBAN SPECIJALNI PRISTUPNI PROGRAM M03-GLORIJA ==


Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License