SCP-447
ocena: 0+x

Predmet#: SCP-447

Objektna klasa: Bezbedno

Specijalne procedure zadržavanja: SCP-447-1 treba da se drži u plastičnom kontejneru zapremine 189 litara u svakom trenutku, posmatran kamerom od strane osoblja Bezbednosnog Nivoa 3 ili više da bi se sprečilo prelivanje. Oblast treba da se održava sa statusom Čiste Sobe Nivoa 1 da bi se sprečila kontaminacija stranom materijom u instituciji najmanje 10 km od bilo kog groblja, mrtvačnice ili pogrebnog doma. Ni pod kojom okolnošću SCP-447-u ne sme biti dozvoljeno da dođe u kontakt sa mrtvim telima.

Zato što SCP-447-1 stalno izlučuje viskoznu zelenkastu sluz (obeleženu SCP-447-2) pri brzini od prosečno 10 cm³/čas, član osoblja klase D u dobrom fizičkom stanju treba da bude određen da skuplja izlučenu sluz barem jednom dnevno. SCP-447-2 može da se skuplja koristeći bilo koju prikladnu opremu, sve dok su bezbednosne procedure oprezno poštovane, da bi se sprečili smrtni slučajevi u instituciji. Sluz može da se transportuje u redovnom staklenom ili plastičnom kontejneru bilo kojim standardnim načinom transportacije, obezbeđeno da nema rizika da sluz naiđe na mrtvo telo na putu.

Iako lošeg mirisa, sluz sakupljena od SCP-447-1-a je netoksična, nekorozivna i neradioaktivna. Ona je, u stvari, savršeno bezbedna sve dok ne dođe u kontakt sa mrtvim telom. Sluz je jestiva i navodno čini dobar preliv za salatu. Dodavanje 10 cm³ SCP-447-2 u 3,79 litara benzina poboljšava efikasnost goriva za 150%. Dalje, SCP-447-2 može biti rafinirana (videti Priključak 447-C: Proces Destilacije) u koristan lubrikant odobren za upotrebu u svim instalacijama SCP Fondacije, dok god se pomenuti lubrikant nikad ne koristi za podmazivanje mrtvih tela.

Svo osoblje dodeljeno SCP-447-u treba biti pregledano poligrafom za bilo kakve suicidalne, nekrofilne ili homicidalne tendencije. Dodatno, svo osoblje dodeljeno SCP-447-u mora biti dobrog zdravlja i u dobrom fizičkom stanju i mora se pridržavati bezbednosnih regulacija u instituciji u svakom trenutku. Ovo služi da minimizira rizik od dolaska SCP-447-a ili njegove proizvedene sluzi u kontakt sa mrtvim telom.

Opis: SCP-447-1 je zelena kugla otprilike 5 cm u prečniku, sa sunđerastom površinskom teksturom i težinom od 1.37 kg. Objekat je topao na dodir, otprilike iste temperature kao i ljudsko telo, iako je temperatura njegovog jezgra neznatno viša. Osoblje koje radi sa SCP-447-1-om ne prijavljuje nikakva štetna dejstva, pod uslovom da SCP-447-1 ne dođe u kontakt sa mrtvim telom.

SCP-447 je povraćen od strane agenata Fondacije datuma ███████ u gradu ██████████ u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Incident jasno ilustruje opasnost uslovljenu dozvoljavanjem da bilo koja SCP-447 jedinica dođe u kontakt sa mrtvim telom. Za dalje informacije, molimo Vas da pogledate Priključak 447-A: Izveštaj Povraćaja.

Opasnosti dozvoljavanja da SCP-447-1 ili -2 dođe u kontakt sa mrtvim telom su jasno dokumentirane. Detaljni izveštaji očevidaca se mogu naći u Priključku 447-B: Raniji Incidenti. Ukratko, ipak, početni efekti uključuju [PODACI IZBAČENI PO DIREKTIVI O5-NIVOA. ISTRAŽIVANJE U OVOM POLJU ZABRANJENO SA KAZNOM TRENUTNE TERMINACIJE ILI SNIŽENJA ČINA U KLASU D. MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE SVOG SUPERVIZORA ZA VIŠE DETALJA].

Priključak 447-a: SCP-447 spušten sa Keter na Bezbedno, dok god su bezbednosne mere na mestu da bi sprečavale da SCP-447 dođe u kontakt sa mrtvim telima. Molimo Vas da pogledate Dnevnik Eksperimenata 447-A za dalje potencijalne primene SCP-447-a.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License