SCP-012-SH
ocena: +3+x

Predmet#: SCP-012-SH

Objektna klasa: Euklid Nezadržano/Neutralizovano

Specijalne Procedure Zadržavanja: Zgrada Osnovne škole "█████ █████████" treba da bude pod video nadzorom i jedan čuvar treba da bude prisutan u svakom trenutku da bi se sprečili upadi. SCP-012-SH se traži među lokacijama često posećivanim od strane ███████ ████. Redovno ispitivanje mozga ███████ ████ treba da se sprovodi da bi se uhvatio svaki napredak mogućih latentnih sposobnosti za manipulaciju realnosti kod subjekta.

Opis: SCP-012-SH je prostorna anomalija u kabinetu za matematiku sada zatvorene Osnovne škole "█████ █████████" u █████ ████. Ona predstavlja "džepnu dimenziju" unutar naše realnosti koja se superimponovala na mali segment prostora, izmeštajući ga. Sav ispitani materijal iz SCP-012-SH (sem supstanci koje su deo vazduha, koji ulazi iz spoljašnjosti) izgrađen je od leda. Među molekulima vode koji sačinjavaju ovaj led deluju neobično jake privlačne sile, tako da voda ostaje u čvrstom stanju na znatno višim temperaturama nego pri normalnim uslovima (u zavisnosti od jačine sila između 40 i 150°C). Te sile nastavljaju da deluju i van SCP-012-SH, ali njihov intenzitet opada tokom vremena. Raznovrsnost fizičkih svojstava (boje, providnosti, teksture, čvrstoće, tvrdoće, itd) ovakvog leda je ogromna i ima za posledicu privid mnoštva različitih materijala. Smatra se da se različite boje postižu kroz kompleksan proces refrakcije svetlosti kroz ledene kristale, naizgled potpomognut spontanim i statistički izuzetno malo verovatnim krivljenjem svetlosti. Raznovrsnost ostalih svojstava se za sada objašnjava delovanjem privlačnih sila između čestica leda
Anomalija može da poprimi tri opšta oblika, takozvane A, B i C varijacije. Redosled kojim se one smenjuju nije stalan i svi prelazi iz jedne varijacije u drugu su trenutni.

Varijacija Izgled i svojstva varijacije Trajanje
SCP-012-A-SH Travnato brdo sa padinom nagiba oko 60°. Na prostoru SCP-012-SH deluje sila osnovnog intenziteta 700N u pravcu nagiba brda, sa smerom ka podnožju. Njen intenzitet se povećava ukoliko svako prisutno uneseno telo ne počne da ubrzava u smeru delovanja sile nakon 3 sekunde, sve dok svako telo ne počne da ubrzava. Na vrhu brda se nalazi ograda iza koje je struktura koja podseća na kulu sa satom Petrovaradinske tvrđave. Do trenutka pisanja nijedna sonda nije uspela da prikupi značajne informacije o mogućem podzemnom sloju niti prostoru iza ograde, ako on uopšte postoji. Otprilike 10m ispod vrha padina prelazi u skoro potpuno vertikalnu liticu. Sa nje se vidi šuma i, direktno ispod litice, reka za koju bi se po krivinama moglo pretpostaviti da je Dunav. Granica SCP-012-A-SH se nalazi na oko 1m iznad vidljivog tla pod liticom. Pri izlasku iz SCP-012-A-SH tela gube znatan deo svog impulsa, tako da ne dolazi do oštećenja opreme ili osoblja ukoliko se preduzmu mere predostrožnosti. Važno je napomenuti da je SCP-012-A-SH jedina varijacija SCP-012-SH koja je dobro osvetljena u svim svojim delovima. Na nebu je vidljiv okrugao izvor bele svetlosti koji izgleda kao Sunce, posmatrano sa Zemlje. Varijacija nikada nije bila aktivna duže od 2 dana, a najčešće traje između 2 i 36 časova.
SCP-012-B-SH Urbano dečije igralište, sa dva para ljuljaški, cilindričnim "tunelom" za puzanje i 6m sa 3m terenom za basket sa jednim košem. Boja ljuljaški se često menja između manifestacija i njihov prosečan stepen realnosti postojano opada od prve zabeležene manifestacije, dok je košarkaški teren izuzetno stabilan i pogodan za postavljanje opreme za merenje. Jedini izvor svetla unutar SCP-012-B-SH su sitni ledeni kristali koji lebde oko 20m iznad tla (gde je ujedno i granica prostora SCP-012-B-SH) koji emituju malu količinu bele svetlosti.Iz ovog razloga je u SCP-012-B-SH stalno prividna noć. Ukupna dostupna površina SCP-012-B-SH je 120msuperscript2, iza čega je granica anomalije, okružena tamom. Vršena su istraživanja ispod "betonskog" sloja tla . Realnost opstaje makar na minimalnom nivou do otprilike 5m ispod zemlje. U podlozi je pronađeno mnoštvo predmeta. Većina se dematerijalizuje između 5 sekundi i 2 sata od pronalaženja. Lokalni nivo realnosti ovih predmeta je uvek nizak u odnosu na ostatak SCP-012-B-SH. Pronađeni predmeti uključuju plastičnu akcionu figuru Betmena, nefunkcionalan semafor, četvrtastu limenu ploču i ogroman par ljudskih usana. Varijacija je najčešće aktivna između 3 i 5 dana.
SCP-012-C-SH Travnato polje sa strukturom u sredini koja odgovara Osnovnoj Školi █████ █████████. Plan strukture se poklapa sa planom škole, sa razlikama u detaljima enterijera, pogotovo zbornice. Polje se proteže do 20m u svakom pravcu od škole. Jedino sa severne strane se može izaći iz SCP-012-SH, dok se ostali krajevi produžuju u nerealan prostor. Vidljivost seže do oko 14 metara u visinu od tla, gde je gornja granica SCP-012-C-SH. Kabinet hemije je osvetljen (mada izvor svetlosti nije sijalica, već se čini da svetlost izvire iz središnjeg dela prostorije). Za razliku od svetlosti u SCP-012-A-SH, svetlo u kabinetu je homogeno, sadržeći samo talase žute svetlosti. Iz kabineta potiču nerazgovetni zvuci ljudskog govora, a kroz prozor se može primetiti ženska silueta kako se kreće. U samom kabinetu se ne nalazi ništa sem standardnog školskog nameštaja. U nekoliko prilika se čulo ritmičko lupanje kroz ceo SCP-012-C-SH. Utvrđeno je da zvuk dolazi iz sale za fizičko. Nakon nekoliko neuspešnih pretraga prostorije, primećen je otvor u podu, u pravoj školi zapečačen nakon korišćenja za sprovođenje strujnih kablova. Pokazalo se da se u SCP-012-C-SH on otvara ka tunelskom sistemu ispod škole, koji je ekstenzivan i nepregledan. Njegov plan se menja sa svakom novom manifestacijom SCP-012-C-SH. Mnogi putevi vode do praznih komora, a neki ka rupama koje se spuštaju u nerealan prostor. Povremeno se otkriva prostorija u kojoj se nalaze specifični predmeti. U jednoj prostoriji je nađena 7m visoka nepokretna crna humanoidna figura, sa izraslinama nalik bičevima na mestu podlaktica i oštrim šiljkom na čelu. Drugom prilikom je pronađen mali vrt sa drvetom crnog bora. U velikoj rupi na njegovoj površini otkriven je ključ. Testiranje je pokazalo da on nije odgovarao nijednoj bravi u verziji škole u SCP-012-C-SH, niti u stvarnoj zgradi škole. Nivo realnosti predmeta pronađenih u tunelima je obično visok po pronalasku, ali po iznošenju iz SCP-012-C on počinje da opada. Jedna putanja unutar tunelskog kompleksa ostaje konstantna između manifestacija. Prateći tunel ka severu od ulaza u dužini od 15m, zatim skrećući desno i spuštajući se niz stepenice na dubinu od 10m ispod površine SCP-012-C-SH i prateći put do naspramne prostorije dolazi se do viseće replike ljudskog srca prečnika 4m čije se arterije, vene i aorta završavaju u tavanici. Ona je anatomski ispravna, sa izuzetkom boje. Naime, bele je boje sa tamnoplavim šarama. Objekat nekada vrši kontrakcije izuzetno nalik onima pravog srca, ali je najčešće u stanju mirovanja. Varijacija je najčešće aktivna između 2 i 6 dana.
Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License