Nivoi Bezbednosnih Odobrenja

Pregled

Fondacijska Bezbednosna Odobrenja dodeljena osoblju predstavljaju najviši nivo ili tip informacija kojima im može biti dozvoljen pristup. Ipak, posedovanje bilo kog nivoa odobrenja ne garantuje automatski pristup svim informacijama na tom nivou: osoblju je odobren pristup informacijama na "treba-da-se-zna" bazi i pri diskreciji predodređenog oficira za otkrivanje informacija koji nadgleda njihova pojedinačna odeljenja.

Nivo 0 (Samo Za Zvaničnu Upotrebu)

Bezbednosna Odobrenja Nivoa 0 se daju nesuštinskom osoblju koje nema potrebu da pristupa informacijama koje se odnose na anomalne objekte ili entitete u držanju Fondacije. Pristup Nivoa 0 obično drži osoblje na neobezbeđenim kancelarijskim, logističkim ili čistačkim pozicijama u ustanovama bez pristupa operacionim podacima.

Nivo 1 (Poverljivo)

Bezbednosna Odobrenja Nivoa 1 se daju osoblju koje radi u blizini, ali bez direktnog, indirektnog ili informacionog pristupa anomalnim objektima ili entitetima u držanju. Bezbednosna Odobrenja Nivoa 1 se tipično daju osoblju koje radi na kancelarijskim, logističkim ili čistačkim pozicijama u ustanovama sa sposobnošću zadržavanja ili koje inače moraju da rukuju osetljivim informacijama.

Nivo 2 (Ograničeno)

Bezbednosna Odobrenja Nivoa 2 se daju bezbednosnom i istraživačkom osoblju kom je potreban direktan pristup informacijama koje se odnose na anomalne objekte i entitete u držanju. Većina istraživačkog osoblja, terenskih agenata i specijalista za zadržavanje drži Bezbednosno Odobrenje Nivoa 2.

Nivo 3 (Tajno)

Bezbednosna Odobrenja Nivoa 3 se daju seniorskom bezbednosnom i istraživačkom osoblju kom su neophodni detaljni podaci koji se odnose na izvor, okolnosti povraćaja i dugoročno planiranje za anomalne objekte i entitete u držanju. Većina seniorskog istraživačkog osoblja, projektnih menadžera, bezbednosnih oficira, članova Responzivnih Timova i operativaca Pokretnih Operativnih Grupa drži Bezbednosna Odobrenja Nivoa 3.

Nivo 4 (Strogo tajno)

Bezbednosna Odobrenja Nivoa 4 se daju seniorskom administrativnom osoblju kom je neophodan pristup obaveštajnim podacima širom lokacije i/ili regionalnim obaveštajnim podacima kao i dugoročnim strateškim podacima koji se odnose na fondacijske operacije i istraživačke projekte. Bezbednosna Odobrenja Nivoa 4 tipično drže samo Direktori Institucija, Direktori Obezbeđenja ili komandanti Pokretnih Operativnih Grupa.

Nivo 5 (Taumiel)

Bezbednosna Odobrenja Nivoa 5 se daju najviše rangiranim članovima administrativnog osoblja unutar Fondacije i dozvoljavaju praktično neograničen pristup svim strateškim i inače osetljivim podacima. Bezbednosna Odobrenja Nivoa 5 se tipično daju samo članovima O5 veća i izabranom osoblju.

Klasifikacije Osoblja

Klasifikacije se dodeljuju osoblju na osnovu njihove blizine potencijalno opasnim anomalnim objektima, entitetima ili fenomenima.

Klasa A

Osoblje Klase A je ono osoblje procenjeno kao suštinsko za fondacijske strateške operacije i nije mu dozvoljen direktan pristup anomalijama ni pod kojim okolnostima. Kada okolnosti zahtevaju da osoblje Klase A bude u direktnoj blizini takvih anomalija (kao u slučaju ustanova koje sadrže jedinice za držanje), osoblju Klase A nije dozvoljen pristup oblastima ustanove koje sadrže takve anomalije i treba ih držati u osiguranim oblastima u svakom trenutku. U hitnim slučajevima, osoblje odmah treba da bude evakuisano na predodređenu i bezbednu van-institucijsku lokaciju. Članovi O5 veća su uvek osoblje Klase A.

Klasa B

Osoblje Klase B je ono osoblje procenjeno kao suštinsko za lokalne fondacijske operacije i može im biti odobren pristup samo objektima, entitetima i anomalijama koji su prošli karantin i za koje je odbačeno da imaju efekte koji utiču na um ili memetičke agense. U slučaju proboja držanja ili neprijateljske akcije protiv fondacijske ustanove, osoblje Klase B treba biti evakuisano na predodređenu, bezbednu van-institucijsku lokaciju čim je to moguće.

Klasa C

Osoblje Klase C je osoblje sa direktnim pristupom većini anomalija koje nisu određene kao strogo neprijateljske ili opasne. Osoblje Klase C koje je imalo direktan kontakt sa anomalijama sa potencijalnim memetičkim liI svojstvima koja utiču na um može biti podvrgnuto obaveznom karantinu i psihijatrijskoj proceni kako bezbednosno osoblje odredi da je neophodno. U slučaju proboja držanja ili neprijateljske akcije protiv fondacijske ustanove, svo neborbeno osoblje Klase C treba ili da se prijavi u bezbedne oblasti koje se potpuno zaključavaju ili da bude evakuisano pri diskreciji bezbednosnog osoblja u instituciji u slučaju proboja širom institucije ili drugog katastrofalnog događaja.

Klasa D

Osoblje Klase D je potrošno osoblje koje se koristi za rukovanje ekstremno opasnim anomalijama i kom nije dozvoljeno da dođe u kontakt sa osobljem Klase A ili B. Osoblje Klase D se tipično crpi širom sveta iz redova zatvorenika osuđenih za nasilne zločine, pogotovo onih koji čekaju smrtnu kaznu. U vremenima pritiska Protokol 12 sme biti izvršen, što dozvoljava regrutovanje iz drugih izvora - kao što su politički zatvorenici, izbegličke populacije i drugi civilni izvori - koji mogu biti prebačeni u staranje Fondacije pod okolnostima koje se mogu razumno poreći. Treba da se vrše redovne obavezne psihijatrijske procene osoblja Klase D i treba im dati amnestik barem Klase B po snazi ili ih terminisati na kraju meseca pri diskreciji bezbednosnog ili medicinskog osoblja u instituciji. U slučaju katastrofalnog događaja u instituciji osoblje Klase D treba da bude terminisano odmah izuzev kada bezbednosno osoblje u instituciji odredi kao neophodno da se postupi drugačije.

Klasa E

Klasa E je dopunska klasifikacija koja se daje terenskim agentima i osoblju za zadržavanje koji su izloženi potencijalno opasnim efektima u toku obezbeđivanja i uspostavljanja inicijalnog držanja novoobeleženog anomalnog objekta, entiteta ili fenomena. Osoblje Klase E treba da bude stavljeno u karantin što pre moguće, posmatrano i provereno za potencijalno štetne promene u ponašanju, ličnosti ili fiziologiji i sme da se vrati na dužnost samo nakon što potpuno prenese znanje i nakon što za to dobije odobrenje od psihijatrijskog i medicinskog osoblja.

Titule Osoblja

Ovo su generalne titule zanimanja koje se tipično koriste u Fondaciji.

Osoblje Institucija

Specijalista za Zadržavanje

Specijalisti za Zadržavanje imaju dve glavne uloge u fondacijskim ustanovama. Kao prvo, timovi za zadržavanje se pozivaju da odgovore na potvrđene slučajeve anomalne aktivnosti da bi obezbedili i uspostavili inicijalno držanje anomalnih objekata, entiteta ili fenomena i transportovali ih u najbližu fondacijsku ustanovu za držanje.

U dodatku, fondacijski inženjeri i tehničari zadržavanja se pozivaju da osmisle, usavršavaju i održavaju jedinice i šeme zadržavanja za objekte, entitete i fenomene u fondacijskim ustanovama.

Istraživač

Istraživači su naučna grana Fondacije, vučeni iz redova najpametnijih i najbolje treniranih istraživačkih naučnika iz celog sveta. Sa specijalistima u svakom zamislivom polju, od hemije i botanije do ezoteričnijih ili specijalizovanijih polja kao što su teoretska fizika i ksenobiologija, cilj Fondacijinih istraživačkih projekata je da se stekne bolje razumevanje neobjašnjenih anomalija načina na koji rade.

Bezbednosni Oficir

Bezbednosni Oficiri pri instituciji - često nazivani prosto Čuvari - u fondacijskim ustanovama imaju zadatak održavanja fizičke i informacione bezbednosti za fondacijske projekte, operacije i osoblje. Prvenstveno vučeni i regrutovani iz vojnog, policijskog i osoblja popravnih ustanova, bezbednosni oficiri su trenirani u korišćenju svih tipova oružja, kao i u raznim kontingentim planovima koji pokrivaju i incidente proboja držanja i neprijateljska dejstva. Ovo osoblje je odgovorno i za informacionu bezbednost, kao što je proveravanje da se osetljivi dokumenti ne zagube i da su kompjuterski sistemi ustanove bezbedni od spoljnih upada. Oni su često i prva linija odbrane od neprijateljskih spoljnih sila za fondacijske ustanove.

Taktički Responzivni Oficir

Responzivni timovi - ili taktički timovi - su visoko trenirani i teško naoružani borbeni timovi sa zadatkom da prate timove za zadržavanje kada su opasni anomalni entiteti ili neprijateljske Grupe od Interesa uključene i da brane fondacijske ustanove od neprijateljskog dejstva. Responzivni timovi su efektivno vojne jedinice stacionirane u velikim fondacijskim ustanovama koje su spremne da stupe na dužnost u trenutku.

Terensko Osoblje

Terenski Agent

Terenski agenti su oči i uši Fondacije, osoblje trenirano da traži i istražuje znake anomalne aktivnosti, često pod paravanom pri lokalnim ili regionalnim policijskim službama ili ubačeni u lokalne službe kao što su hitne medicinske službe i regulatorne organizacije. Kao jedinice pod paravanom, terenski agenti tipično nisu opremljeni da se nose sa potvrđenim slučajevima anomalne aktivnosti; kada je jednom takav incident potvrđen i izoliran, terenski agenti tipično traže pomoć od najbližeg terenskog tima za zadržavanje koji ima sredstva da bezbedno osigura i zadrži takve anomalije.

Operativac Pokretne Operativne Grupe

Pokretne Operativne Grupe su specijalističke jedinice sačinjene od veteranskog terenskog osoblja vučenog iz cele Fondacije. Ove operativne grupe se mobilizuju da bi se bavile pretnjama specifične prirode i mogu da uključuju sve od terenskih istraživača koji su specijalizovani za određeni tip anomalije do teško naoružanih borbenih jedinica zaduženih da osiguravaju određeni tip neprijateljski nastrojenih anomalnih entiteta. Videti dokument o Operativnim Grupama za detaljnije informacije.

Administracija

Direktor Institucije

Direktori Institucija za velike fondacijske ustanove su najviše rangirano osoblje na toj lokaciji i odgovorni su za nastavljenu, bezbednu operaciju institucije i svih njenih držanih anomalija i projekata. Svi glavni direktori odeljenja odgovaraju direktno Direktoru Institucije, koji sam odgovara O5 Veću.

Član O5 Veća

O5 Veće se odnosi na komitet koji se sastoji od najviše rangiranih direktora Fondacije. Sa potpunim pristupom svim informacijama u vezi sa anomalijama u držanju, O5 Veće nadzire sve operacije Fondacije širom sveta i usmerava njene dugoročne strateške planove. Zbog osetljivosti njihovih pozicija, članovi O5 Veća ne smeju da dođu u direktan kontakt ni sa kakvim anomalnim objektom, entitetom ili fenomenom. Dalje, identiteti svih članova O5 Veća su poverljivi; svi članovi O5 Veća se nazivaju samo njihovim brojevnim obeležjem (O5-1 kroz O5-13).

Ukoliko nije drugačije navedeno, sadržaj ove stranice zaštićen je licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License